Indukcija porođaja u slučajevima prenošenja nakon termina može pozitivno utjecati na perinatalni ishod kod novorođenčadi. Tako glasi zaključak danskih autora objavljen u najnovijem online izdanju BJOG od 18. veljače.

Smjernice za proaktivnu indukciju porođaja koje je Danska implementirala u dnevnu praksu od 2009.g. u preporučuju indukciju kod nekompliciranih trudnoće u periodu između 41. i 42. tjedna trudnoće, odnosno i raniju indukciju za određene tipove visoko rizičnih trudnoća.

Studija je dizajnirana retrospektivnom analizom uz pomoć logističke regresije kroz period od 13 godina (2000-2012.g), tijekom kojeg su implementirane ranije spomenute proaktivne smjernice. Na taj način su analizirani perinatalni ishodi kod sve novorođene djece koja su rođena sa napunjenih 37 tjedana trudnoće. Ukupno je porođeno i uključeno u analizu 770 926 djece, od kojih je 13,5% (104 107) rođeno induciranim porođajem, 78,1% (602 219) je rođeno običnim vaginalnim porođajem a 8,4% (64 600) je porođeno nakon elektivnog carskog reza. Uočljiv je porast broja induciranih porođaja sa 9,1% 2000.godine, na 26,0% 2012.godine.

Tijekom analiziranog perioda, rizik neonatalne smrti je smanjen sa 1,9 na 1,0 promil, prilagođeni rizik za makrosomiju sa porođajnim težinama od 4500 gr ili više smanjena je sa 4,2% na 2,8%, a rizik asfiksije se smanjio za 23%, što je dalje smanjilo rizik cerebralne paralize za 26%.

Kao komentar ovog rada dr. Cameron istaknuti član i potpredsjednik RCOG-a je naglasio da je indukcija porođaja u Velikoj Britaniji vrlo česta i prihvaćena metoda dovršenja trudnoće, opravdana kao što se vidi i iz gore navedenih rezultata, te sigurna. Ipak, indukcija može biti bolnija i manje efikasna nego spontani početak porođaja, a izlaže i profesionalno osoblje u rađaonicama povećanim naporima, te i taj čimbenik treba uzeti u konačnu sliku pri formiranju nacionalnih postupnika.

Osim toga, pri procesu odlučivanja o načinu dovršenja trudnoće treba uvijek uzeti u obzir i osobne stavove trudnice, te joj omogućiti samostalnu odluku nakon preciznog informiranja o prednostima i nedostacima ovakvog čina.